Mühendishane-i Bahri-i Hümayun Nasıl Kuruldu? Deniz Mektebi

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun Nasıl Kuruldu Deniz Mektebi

Günümüzdeki İstanbul Teknik Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu, Mühendishane-i Bahri-i Hümayun‘un içinden ayrılarak oluşmuştur. 18. yüzyılın ikinci yarısı, Osmanlı’da Batılı tarzda askeri okulların açılmaya başladığı dönemdir. 1768 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı kuvvetlerinin yenilgisinin ardından, Cezayirli Gazi Hasan Paşa bir deniz mektebi açılması tavsiyesinde bulunmuştur. Baron de Tott ve Hasan Paşa’nın ısrarları üzerine Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un açılması … Read more

Mühendishane-i Berri-i Hümayun Nasıl Kuruldu?

Mühendishane-i Berri-i Hümayun Nasıl Kuruldu

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk askeri okul Acemi Oğlanlar Mektebi’dir. Okuldaki eğitimle hem orduya subay kazandırılmış hem de Enderun Mektebi’ne öğrenci yetiştirilmiştir. İmparatorluğun ikinci askeri okulu “Humbarahane ve Mühendishane”dir. Okuryazar ve bilgili subaylara duyulan ihtiyaçtan ötürü, I. Mahmud döneminde Üsküdar Toptaşı’nda “Humbarahane ve Mühendishane” adıyla bir okul açılmıştır. Ancak Yeniçerilerin ayaklanmasıyla okul kapanmış, ardından III. Mustafa zamanında … Read more

Mekteb-i Tıbbiye (Tıp Okulu/Gülhane Askeri Tıp Akademisi) Nasıl Kuruldu?

Mekteb-i Tıbbiye (Tıp Okulu-Gülhane Askeri Tıp Akademisi) Nasıl Kuruldu

Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılı tarzda açılan üçüncü okuludur. Öncesinde hekimler medreselerde yetişmekte idi. İlk tıp medresesi Kanuni Sultan Süleyman devrinde Süleymaniye Medresesi’nin yanında açılmıştır. 1826’da II. Mahmud döneminde açılan Mekteb-i Tıbbiye’de (okulun ilk adı Tıbhane-i Amire ve Cerrahane-i Mamure) yabancı dille (Fransızca) eğitim yapılmıştır. Okulun kuruluş amacı, Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusuna doktor yetiştirmekti. İlk zamanlar okul … Read more

Askeri Liselerin Tarihçesi (Askeri İdadiler)

Askeri Liselerin Tarihçesi (Askeri İdadiler)

Askeri lise açma ihtiyacı, Mekteb-i Harbiye Nazırı olan Emin Paşa’nın Mekteb-i Harbiye öğrencilerinin bilgilerini yeterli görmemesi ve Mekteb-i Harbiye’ye öğrenci yetiştirecek bir lisenin kurulmasını istemesi üzerine ortaya çıkmıştır. Bu talep Sultan Abdülmecid tarafından da uygun görülünce, Babıali’de sekiz kişilik bir meclis kurulmuş ve askeri okullarla ilgili şu kararlar alınmıştır: İstanbul, Bursa, Manastır ve Edirne’de harbiye … Read more

Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu) Nasıl Kuruldu?

Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu) Nasıl Kuruldu

II. Mahmud, üst üste gelen askeri yenilgiler sonrasında Batılı tarzda bir askeri okulun açılması gerektiğini düşündü. III. Mustafa döneminde açılan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun ve III. Selim döneminde açılan Mühendishane-i Berr-i Hümayun her ne kadar kendilerinden beklenen subayları yetiştiriyor olsalar da sayı yetersiz kalıyordu. Ayrıca piyade ve süvari sınıfları için olması gereken bir harp okulu yoktu. … Read more

Cumhuriyet Döneminde Askeri Okullar

Cumhuriyet Döneminde Askeri Okullar

Yukarıda bahsedildiği gibi Osmanlı’dan derin köklerini alan askeri okullar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte farklı bir döneme  girmiştir. Askeri okullar “Cumhuriyet’in koruyucusu” , “Batıcı” ve “Atatürk ilkeleri”ni temsil eden eğitim kurumları olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönüşümü anlamak için Kuleli Askeri Lisesi anlamlı bir örnektir. Öncelikle okulun fiziksel dönüşümünden bahsedilecek olursa, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan … Read more

Askeri Ortaokulların Tarihçesi (Askeri Rüşdiyeler)

Askeri Ortaokulların Tarihçesi (Askeri Rüşdiyeler)

Sivil rüşdiyeler 1847’den itibaren mezun vermelerine rağmen, bu okulların mezunları memur olmayı tercih ettikleri için, 1875 tarihinde, “askeri rüşdiyeler” açılmıştır. Açılmadan önce bu okullara dair alınan kararlar şöyledir: Rüşdiye mektebi Tophane, Hasköy, Eyüp ve civar çocuklarının gelmesine uygundur. İstanbul, Üsküdar ve Boğaziçi çevresindeki çocukların bu okula devam edebilmeleri hayli zor olduğundan birer rüşdiyenin de Üsküdar … Read more

Türkiye’deki Askeri Okulların Tarihi – Osmanlı İmparatorluğunda Açılan Askerli Okullar Nelerdir?

Türkiye’deki Askeri Okulların Tarihi - Osmanlı İmparatorluğunda Açılan Askerli Okullar Nelerdir.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’deki bütün askeri liseler kapatıldı. Harp okullarına ise dokunulmadı. Daha doğrusu, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde, Millî Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulması kararlaştırıldı ve üniversitenin kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla kurulan enstitüler ile kara, deniz ve hava harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarından oluşturulması planlandı. Üniversitenin rektörünün … Read more

F-35 Uçak Proje’nin Türkiye’ye Sağladığı Kazanımlar Nelerdir?

F-35 Uçak Proje’nin Türkiye’ye Sağladığı Kazanımlar

Türkiye’nin Müşterek Taarruz Uçak Projesi’ne katılımı önemli avantajlar sağlamaya devam etmektedir. Öncelikle katılımcı sayısının 9 olması, az sayıda ülkenin bu teknolojiye sahip olacağını göstermektedir. Türkiye nispeten erken bir dönemde programa dâhil olarak savunma sanayindeki mevcut teknolojik yeteneklerini geliştirme imkânına kavuşmuştur. Yakın gelecekte kendi savaş uçağını geliştirmeyi hedefleyen Türkiye, F-35 Projesi ile teknik kabiliyetlerini artırma fırsatı … Read more

Türkiye’nin F-35 Projesine Katılım Aşamaları

Türkiye F-35

Türkiye ilk olarak 1996 yılında ABD ile temaslarda bulunmuş ve görüşmeler sonrasında 5 milyon dolarlık bir ön ödeme gerçekleştirmiştir. Bu sayede erken aşamalardan itibaren proje hakkında bilgi sahibi olunmuştur. İlk temaslar, Türkiye-ABD arasındaki siyasi ilişkilerin gergin olduğu 1990’ların ortalarına denk geldiği için süreç sekteye uğramıştır. Güneydoğu’da yürütülen iç güvenlik harekâtı ve Ege’de Yunanistan ile yaşanan … Read more